Katedra Biologii Ewolucyjnej

Badania i projekty

Badania / projekty

  • Fauna roztoczy glebowych (Acari) w zróżnicowanych siedliskach na obszarze Polski.
  • Różnorodność gatunkowa roztoczy (Acari) wybranych regionów zoogeograficznych.
  • Laboratoryjne badania biologii roztoczy (Acari).
  • Biologia i ekologia wybranych populacji zwierząt ekosystemów naturalnych i antropogenicznych.
  • Zróżnicowanie śródziemnomorskich jałowców z sekcji Sabina w ośrodku bioróżnorodności taksonu.
  • Zróżnicowanie geograficzne wybranych gatunków roślin.